โครงการ ”พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ”

มูลนิธิน้ำใจไทย – ญี่ปุ่น ได้ขอรับเป็นผู้สนับสนุน เครื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนซึ่งปัจจัยต่างๆทางการศึกษาที่ยังขาด ในโครงการ “พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ” ซึ่งมีระยะการดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 – เดือน มีนาคม 2558 โดยมอบให้กับโรงเรียนเกาะปริยัติธรรมศึกษา หมู่ 2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

โครงการ “ปลูกป่าในใจ ปฎิบัติธรรมวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ในวันพุธที่ 2 กรกฏคม 2557 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และมูลนิธิน้ำใจ ไทย - ญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดโครงการ “โครงการปลูกป่าในใจ ปฎิบัติธรรมวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการ โดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่ตำบลชะอมและตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กทับกวาง แปลงที่ 2

S  1835075

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้”

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และมูลนิธิธรรมวิทยาภิพัฒน์ ได้จัดโครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ปัจจัยต่างๆ และทุนการศึกษา เพื่อนำไปบริจาคในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยั้งเมิน คนชรา รวมถึงคนพิการ ณ โรงเรียนวัดบ้านยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

โครงการไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide