เททองหล่อ'พระพุทธเมตตา' วัดยานนาวา-แจกพระนาคปรก

พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปแห่งการตรัสรู้ธรรม ประดิษฐานอยู่ในท่านั่งที่สงบโดดเด่นสง่างามในชั้นล่างของพระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีก่อน พระพักตร์นั้นช่างเปี่ยมไปด้วยความเมตตาดูเหมือนพระพุทธองค์ประทับรอรับผู้มาจากทุกสารทิศ จึงเป็นเหตุให้พุทธ ศาสนิกชนถวายสมัญญานามว่า 'พระพุทธเมตตา'

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบทุนการศึกษา

พระพรหมวชิรญาณ ครบ 10 ปี แห่งการปฏิบัติศาสนกิจสนองพระบัญชา ครองแชมป์สอบธรรมศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ประสบความสำเร็จด้านอบรมปฏิบัติธรรมเนืองแน่นทุกเสาร์-อาทิตย์ จัดถวายเพลพระสงฆ์ 300 รูป มอบทุนการศึกษาธรรม-บาลี และธรรมศึกษา 430 ทุน

อ่านเพิ่มเติม...

วันสำคัญทางศาสนาที่วัดยานนาวาจัดงาน

วันมาฆบูชา : โอวาทปาฏิโมกข์

ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ พระองค์ประทับเสวยวิมุติสุขในเขตปริมณฑลนั้นเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ จากนั้นจึงเสด็จไปโปรดคณะปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

อ่านเพิ่มเติม...

banner guide