ธรรมะกับชีวิต

ธรรมะกับชีวิต

ความไม่แน่นอน คือสิ่งที่แน่นอน, สิ่งที่แน่นอน คือความไม่แน่นอน,จงหาความแน่นอน ในสิ่งที่ไม่แน่นอน,

แล้วท่านจะพบ ความไม่แน่นอน ในสิ่งที่แน่นอน คือ กฎแห่งไตรลักษณ์ ในสังขาร ๕ ได้แก่

อนิจจัง   ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทุกขัง   สภาวะที่ทนได้ยาก
อนัตตา   สภาวะที่มิใช่ตัวตน เพียงสิ่งสมมติประชุมกัน

ชีวิตกับธรรมะ

นกบินอยู่บนฟ้า ปลาว่ายอยู่ในน้ำ สัตว์นานาชนิดอยู่ในป่ารกชัฏ ในดินในน้ำและในอากาศ มันยังสามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐกว่า ย่อมสามารถปรับชีวิตจิตใจอยู่ในโลกใบนี้ได้ ท่ามกลางกระแสแห่งกฎไตรลักษณ์ ด้วยหลักธรรมะ ๔ ประการ คือ

  • ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยสุจริต ในการแสวงหาความรู้ ทรัพย์ ความรัก เกียรติ ไมตรี ความเจริญ ความมั่นคง และความสุข
  • รักษาใช้สิ่งที่แสวงหามาได้ให้เป็นประโยชน์โดยสุจริต
  • รู้จักคบหากัลยาณมิตร
  • ดำเนินและดำรงชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีโดยสุจริต

พระพรหมวชิรญาณ

วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

banner guide