มงคลชีวิต

ชีวิตของมนุษย์ ในโลกนี้ มี เหตุ และ ปัจจัย ให้เกิด ผล ๒ ประการ คือ

  • เหตุปัจจัยดี ย่อมอำนวยให้เกิดผลดี ภาษาพระเรียกว่า มงคล คือ โชคดี ได้แก่ ความสะดวก ไร้อุปสรรคและภัยอันตราย ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และความสุขสวัสดี
  • เหตุปัจจัยไม่ดี ย่อมอำนวยให้เกิดผลไม่ดี ภาษาพระเรียกว่า อัปปมงคล คือ เคราะห์ร้าย อุปสรรคปัญหา ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เจริญก้าวหน้า มีความทุกข์ความเดือดร้อน ทุกคนต้องการ มงคล และ ไม่ต้องการ อัปปมงคล พระพุทธเจ้า ทรงแสดงหลักการไว้ว่า ผู้ปรารถนา อุดมมงคล พึงปฏิบัติดังนี้ คือ
1 ไม่คบคนพาล 2 คบบัณฑิต 3 บูชาคนที่ควรบูชา
4 อยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดี 5 ทำดีเตรียมพร้อมไว้เสมอ 6 ตั้งตนไว้ชอบ
7 ใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้า
หาความรู้อยู่เสมอ
8 ชำนาญในวิชาชีพของตน 9 ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี
10 รู้จักใช้คำพูดให้เป็นผลดี 11 บำรุงมารดาบิดา 12 สงเคราะห์บุตร
13 สงเคราะภรรยา 14 การงานไม่อากูล 15 รู้จักบริจาคสงเคราะห์
16 ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม 17 สงเคราะห์ญาติ 18 การงานไม่มีโทษ
19 เว้นจากความชั่ว 20 เว้นการดื่มน้ำเมา 21 ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22 รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของ สถานที่และกิจการ 23 สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 24 พอใจในความสำเร็จของตน
25 มีความกตัญญู 26 แสวหาความรู้ที่ดีมีสาระ 27 มีความหนักแน่นอดทน
28 เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 29 เยี่ยมเยือนท่านผู้สงบกิเลส 30 สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความดี ที่เป็นประโยชน์เสมอ
31 รู้จักควบคุมตนไม่ปรนเปรอ
ตามใจอยาก
32 รู้จักควบคุมตนในทางกามารมณ์ 33 เข้าใจในความจริงของชีวิต
34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง 35 ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว 36 จิตไร้เศร้า
37 จิตปราศจากธุลี 38 จิตเกษม

นกบินอยู่บนฟ้า ปลาว่ายอยู่ในน้ำ สัตว์นานาชนิดอยู่ในป่ารกชัฏ ในดินในน้ำและในอากาศ มันยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐกว่า ย่อมสามารถปรับชีวิตจิตใจอยู่ในโลกใบนี้ได้ ท่ามกลางกระแสแห่งกฎไตรลักษณ์ ด้วยหลักธรรมะ ๔ ประการ คือ

พระพรหมวชิรญาณ

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 

banner guide